602 386 059  
hspol@hspol.cz

Na Zlaté stezce 1055
Dobříš 263 01

Plynová zařízení

Plynárenská zařízení - plynovody, plynojemy, plynové přípojky, regulační plynové stanice, měřicí zařízení

Odběrná plynová zařízení (OPZ) - veškerá zařízení připojená na plynárenská zařízení, počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu (domovní plynovody, regulační prvky domovních plynovodů, plynové spotřebiče)

Provozní revize se provádějí
 • na domovních plynovodech a spotřebičích do 50 kW
 • na průmyslových plynovodech a spotřebičích nad 50 kW
 • na plynových kotelnách
 • na tlakových zásobnících pro zkapalněné uhlovodíkové plyny s odběrem plynné fáze
 • na čerpacích stanicích LPG

Provést provozní revizi dává za povinnost vyhláška č. 85/1978 Sb., související předpisy vyhláška 21/1979 Sb., ČSN EN 1775, ČSN 38 6405, ČSN 73 4201, TPG 704 01

Provozní revize se provádí

po 3 letech provozu

po 6 měsících, kdy bylo zařízení mimo provoz

po skončení zkušebního provozu

po generální opravě

po zásazích, které mají vliv na bezpečnost provozu


Za provádění revizí plynových zařízení odpovídá jejich provozovatel, případně jím písemně pověřená odpovědná osoba a to ve lhůtách dle vyhlášky.

Provozní revizi provádí revizní technik s platným osvědčením a oprávněním k provádění revizí vyhrazených plynových zařízení.

Zaměření
 • kontrola změny stavu od poslední revize
 • kontrola úplnosti a správnosti provozní technické dokumentace
 • těsnost a funkčnost měřících zařízení, ovládacích zařízení, bezpečnostních zařízení
 • funkčnost odtahových systémů, větrání, odsávání, poruchových stavů
 • těsnost a funkčnost uzavíracích armatur, tlakoměrů, manometrů
 • těsnost pevných spojů, rozebíratelných spojů, kohoutů, uzávěrů, ventilů
 • kontrola a měření spotřebičů, vyhledávání případných úniků a přítomnost CO
 • vybavení bezpečnostními tabulkami, provozními řády, návody k obsluze
 • vybavení protipožární technikou a osobními ochrannými prostředky
 • vystavení zprávy o provozní revizi 

08.JPG01.jpg03.JPG06.jpg09.JPG07.JPG05.JPG04.JPG02.jpg10.JPG


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by https://www.security-audit.com