Plynárenská zařízení - plynovody, plynojemy, plynové přípojky, regulační plynové stanice, měřicí zařízení

Odběrná plynová zařízení (OPZ) - veškerá zařízení připojená na plynárenská zařízení, počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu (domovní plynovody, regulační prvky domovních plynovodů, plynové spotřebiče)

Provozní revize se provádějí

 • na domovních plynovodech a spotřebičích do 50 kW
 • na průmyslových plynovodech a spotřebičích nad 50 kW
 • na plynových kotelnách
 • na tlakových zásobnících pro zkapalněné uhlovodíkové plyny s odběrem plynné fáze
 • na čerpacích stanicích LPG

Provést provozní revizi dává za povinnost vyhláška č. 85/1978 Sb., související předpisy vyhláška 21/1979 Sb., ČSN EN 1775, ČSN 38 6405, ČSN 73 4201, TPG 704 01

Provozní revize se provádí

 • po 3 letech provozu
 • po 6 měsících, kdy bylo zařízení mimo provoz
 • po skončení zkušebního provozu
 • po generální opravě
 • po zásazích, které mají vliv na bezpečnost provozu

Za provádění revizí plynových zařízení odpovídá jejich provozovatel, případně jím písemně pověřená odpovědná osoba a to ve lhůtách dle vyhlášky.

Provozní revizi provádí revizní technik s platným osvědčením a oprávněním k provádění revizí vyhrazených plynových zařízení.

Zaměření

 • kontrola změny stavu od poslední revize
 • kontrola úplnosti a správnosti provozní technické dokumentace
 • těsnost a funkčnost měřících zařízení, ovládacích zařízení, bezpečnostních zařízení
 • funkčnost odtahových systémů, větrání, odsávání, poruchových stavů
 • těsnost a funkčnost uzavíracích armatur, tlakoměrů, manometrů
 • těsnost pevných spojů, rozebíratelných spojů, kohoutů, uzávěrů, ventilů
 • kontrola a měření spotřebičů, vyhledávání případných úniků a přítomnost CO
 • vybavení bezpečnostními tabulkami, provozními řády, návody k obsluze  
 • vybavení protipožární technikou a osobními ochrannými prostředky
 • vystavení zprávy o provozní revizi

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Simple Image Gallery Extended